Skip to main content
  • Wonen met zorg

Ontwikkeling in de omgeving

We worden gemiddeld steeds ouder in Nederland. Dat gaat gepaard met een groeiende zorgvraag. Ook de zwaarte van de zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers verder afneemt. Tegelijkertijd wil de overheid graag dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. We zien een tekort ontstaan aan beschutte woonvormen. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor kwetsbare mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang (beschermd wonen, daklozenopvang).

Kernvragen voor bewoners

Hoe kan ik zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen?

Hoe kom ik aan een passende woning?

Kernvragen voor Plavei

Hoe maken we ons huidige zorgvastgoed klaar voor de toekomst?

Hoe dragen wij met ons woningbezit bij aan langer zelfstandig thuis wonen?
Onze ambitie

Wij faciliteren zo lang mogelijk thuis wonen waar mogelijk en werken met zorgpartners samen die alternatieven bieden als het niet meer gaat.

Strategische keuzes

Wij verwachten de toenemende vraag naar wonen met zorg niet alleen met nieuwbouw te kunnen opvangen. Een deel van de vraag moeten we opvangen binnen het bestaande woningbezit. We kijken ook naar de rol van zorgaanbieders en het sociaal netwerk waar een bewoner al dan niet een beroep op kan doen. Voor ons is de huisvesting van kwetsbare mensen dus niet alleen een vastgoedvraagstuk, maar vooral ook een samenwerkingsvraagstuk. Ouderen stellen het verhuizen naar een geschikte woning vaak uit tot het moment dat ze vanwege lichamelijke of psychische klachten (acuut) moeten vertrekken. We zoeken met onze partners daarom naar manieren om doorstroming op gang te brengen.

Prettige en bereikbare woonomgeving

Een veilige en prettige woonomgeving is voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen (zoals mensen met een verstandelijke beperking) van groot belang. Nabijheid van voorzieningen, de inrichting van de woonomgeving en de mogelijkheden voor ontmoeting en dagelijkse contacten met buurtgenoten, hebben direct invloed op het welzijn van onze bewoners. We zoeken naar mogelijkheden voor ontmoeting en zetten bij voorkeur laagdrempelige middelen in om dit te bereiken. Daarvoor werken we samen en zoeken we bewoners die hierin met ons het voortouw willen nemen.

Toegankelijke woningen

Bij het verbeteren van de toegankelijkheid van onze woningen kijken we naar mogelijkheden om aanpassingen te doen die voor meerdere doelgroepen waarde hebben. We doen dit op natuurlijke momenten en richten ons vooral op woningen nabij voorzieningen.

Op nieuwbouw- en ontwikkellocaties nabij voorzieningen realiseren we bij voorkeur levensloopbestendige woningen en onderzoeken we de mogelijkheden voor het toevoegen van beschutte woonvormen/ andere woonconcepten. We zoeken naar kansen en partners om dit samen met ons te realiseren en gaan hiermee van de gebaande paden af.

Intramuraal zorgvastgoed

In ons bezit hebben we relatief veel intramuraal zorgvastgoed. Dit zijn gebouwen die we (gedeeltelijk) verhuren aan zorgaanbieders. Het gaat om zorgpartijen die zich richten op ouderen (met lichamelijke problemen en/ of dementie), mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen en mensen met autisme. Om de toegevoegde waarde daarvan in de toekomst te kunnen garanderen:

  • maken we overkoepelende afspraken over het gebruik van de gebouwen;
  • is, daar waar mogelijk, scheiden van wonen en zorg het uitgangspunt;
  • versterken we onze relaties met zorgpartners vanuit een gelijkwaardige positie en met aandacht voor ieders rollen en verantwoordelijkheden;
  • investeren we alleen in deze gebouwen wanneer het ook verantwoord is voor toekomstig gebruik;
  • zijn we terughoudend met het toevoegen van intramuraal zorgvastgoed.

Beschermd wonen

Doetinchem is voor de Achterhoek de centrumgemeente waar de maatschappelijke opvang gevestigd is. De belangrijkste opgave voor de komende jaren is om mensen verantwoord te laten uitstromen uit de maatschappelijke opvang en dak- en thuisloosheid voorkomen. In nauwe samenwerking met collega-corporaties, zorginstellingen en gemeenten bieden wij een thuis aan langdurig dak- en thuislozen. We verwachten dit in de toekomst vaker te zullen doen en kijken samen met collega-corporaties naar een eerlijke spreiding in de regio. Ons gezamenlijke doel is om deze kwetsbare mensen een echte kans te bieden om zelfstandig te wonen.