Skip to main content
  • leefbaarheid

Ontwikkeling in de omgeving

In een fijne buurt waar mensen goed met elkaar omgaan, woon je prettiger. Maar buurten veranderen continu. Individualisering, digitalisering, toename van zelfstandig wonende mensen met begeleiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen (zoals ex-gedetineerden en daklozen) zijn maar enkele voorbeelden. We zien een toename van het aantal bewoners dat kwetsbaar is. Een deel van deze bewoners vertoont gedrag dat aanleiding kan geven tot overlast. Daarnaast is er een groeiende groep die juist niet opvalt, eenzaam is en moeite heeft met de snel veranderende samenleving. Tegelijkertijd doet de overheid een steeds groter beroep op mensen om zich met hulp van anderen en voorzieningen in de wijk te redden. Leefstijlen kunnen botsen en in bepaalde wijken komt de leefbaarheid zelfs onder druk te staan. We verwachten een toenemende kloof tussen arm en rijk en segregatie in de wijken en kernen van ons werkgebied.

Kernvragen voor bewoners

Voel ik mij prettig en veilig in mijn wijk?

Wat kan ik bijdragen aan een prettige en veilige wijk?

Wie heb ik hierbij nodig, welke hulp kan ik hierbij gebruiken?

Kernvragen voor Plavei

Op welke wijze draagt ons woningbezit bij aan een fijne leefomgeving?

Welke rol nemen wij in het verbeteren van het sociaal klimaat in de wijk?

Hoe worden wij zichtbaarder voor onze bewoners en partners in de wijk?
Onze ambitie

Wij werken samen aan prettig wonen in de buurt.

Strategische keuzes

Wij zetten ons in voor wijken waar bewoners zelf de handen uit de mouwen steken en naar elkaar omkijken. Die bewoners willen we beter leren kennen. We willen hun ruimte voor hun initiatieven bieden. Alleen wanneer we in verbinding staan met onze bewoners weten we wat er leeft en wat er nodig is om hen gelijke kansen te bieden. Per buurt bekijken we wat er nodig is om dit te bereiken. We hebben een signalerende rol bij sociale vraagstukken achter de voordeur. We werken nauw samen met partners in het maatschappelijk middenveld om mensen gericht te kunnen doorverwijzen of hulp aan te bieden. Partners die echt het verschil kunnen maken, met wie we inzichten kunnen delen en van wie we kunnen leren.

Doelgroepen in balans

Segregatie kunnen we voorkomen door in wijken met veel sociale huurwoningen onze woningvoorraad te verminderen, dure huurwoningen voor middeninkomens toe te voegen en op andere (uitbreidings)locaties sociale huurwoningen toe te voegen. In de toewijzing aan bijzondere doelgroepen (vergunninghouders, uitstroom maatschappelijke opvang) hanteren we het principe van spreiding over de wijken en kernen en zoeken we naar een geschikte woonomgeving. Onderhoud aan en verbeteringen van onze woningen willen we, waar mogelijk, combineren met maatregelen die de kwaliteit en veiligheid van de directe woonomgeving vergroten.

Zichtbaar in de buurt

Om te weten wat er leeft en in verbinding te komen met onze bewoners, vergroten we onze zichtbaarheid en aanwezigheid in de wijk. Dit doen we door:

  • de inzet van een (sociaal) wijkbeheerder;
  • de inzet van onze klantcoach als spin-in-het-web en samen met de wijkbeheerder, het aanspreekpunt voor onze bewoners, bewonerscommissies en partners op gebied van leefbaarheid.