Skip to main content
  • Wie wij zijn

Ons DNA

Waar staan we voor?

Wonen is voor iedereen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het al lang niet meer. Iedereen leest over het oplopende tekort aan huur- en koopwoningen en iedereen kent wel een verhaal van een woningzoekende die klem zit. Het gaat om gezinnen, alleenstaanden, samenwoners, starters, mensen met een zorgbehoefte en mensen die door (onvoorziene) omstandigheden onze extra hulp hard nodig hebben.

Wij zijn er voor al die mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Volgens de overheid zijn dit huishoudens met een maximaal inkomen van € 40.024. De exacte hoogte is afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Voor hen openen we deuren. Letterlijk en figuurlijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bieden onze bewoners in de gemeente Montferland en de kernen Angerlo, Giesbeek en Lathum een fijn thuis en geven woningzoekenden perspectief. Tegelijkertijd lopen we als woningcorporatie ook tegen beperkingen aan. We kunnen niet alles, al willen we dat nog zo graag. Daarom maken we ook de komende jaren realistische keuzes en willen we nauw samenwerken.

Waar gaan we voor?

Wij zetten ons in voor het vergroten van woonkansen voor bewoners en woningzoekenden, die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben op de woningmarkt. Voor hen willen we zorgen voor een betaalbare en duurzame woning in een prettige woonomgeving. Nu en in de toekomst. Dit doen we samen met onze bewoners en partners. We zetten onze bewoners op één bij dat wat we doen.

 

Onze waarden en principes

Onze waarden

We handelen vanuit heldere waarden waar we trots op zijn. Ze zijn het DNA van onze organisatie en verweven met ons dagelijks werk. We:

  • zijn dichtbij en zichtbaar aanwezig in de wijken en kernen van ons werkgebied.
  • zijn in verbinding en oprecht geïnteresseerd in de ander. We luisteren om echt te begrijpen en we maken tijd voor persoonlijke aandacht.
  • zijn transparant en zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We nemen de tijd om onze keuzes en besluiten goed uit te leggen. Op ons handelen mag iedereen ons aanspreken.

Onze Principes

Onze waarden bepalen ons denken en doen. Daarnaast zijn er drie principes die voor onze medewerkers de normaalste zaak van de wereld zijn.


1. We zetten onze bewoners centraal

Dat wat we doen, doen we voor hen, nu én in de toekomst. Daarom zijn we in onze contacten met bewoners open, eerlijk en nieuwsgierig. Het betekent dat we goed luisteren en ruimte geven voor ideeën en emoties. We leggen uit waarom iets wel of niet kan. We zijn duidelijk en vertellen wat we wél én ook wat we niet voor hen kunnen betekenen.

Goed luisteren

Onze huurdersvereniging vertegenwoordigt de algemene belangen van onze bewoners. Ze houdt ons als gesprekspartner scherp en alert. Maar iedere individuele bewoner is uniek. We zoeken daarom naar andere manieren om de vraag bij onze bewoners op te halen, bijvoorbeeld via een luisterpanel en ons online bewonerspanel. Maar ook door middel van onderzoeken, zoals bevolkingsprognoses en woonwensenonderzoeken, verzamelen we belangrijke informatie om onze koers te bepalen en ons beleid verder in te kleuren.

We zijn in onze contacten met bewoners open, eerlijk en nieuwsgierig.

Eerlijk zijn

Samen willen we veel en bepalen we wat mogelijk is. Bij sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten bijvoorbeeld betrekken we bewoners actief bij de planvorming. We vinden het belangrijk om eerlijk te zijn over de mogelijkheden en aan te geven welke deuren wij kunnen openen maar ook welke deuren gesloten blijven. We zijn transparant over de grenzen waarbinnen we ons werk (moeten) doen.

Goede dienstverlening

In onze dienstverlening zetten we bewoners centraal. Onze deur staat altijd open. We gaan voor betrouwbare dienstverlening en helpen onze bewoners in één keer goed. Zo zorgen we voor meer betrokken bewoners. Die hebben we hard nodig bij het realiseren van onze maatschappelijke opgaven. We kiezen voor persoonlijk contact wanneer het nodig is en digitaal contact wanneer het kan. Dit doen we door:

  • aan te sluiten bij de behoefte van onze bewoners. We streven naar een bovengemiddelde goede score in de Aedes Benchmark op klantbeleving;
  • de regie op bewonersvragen en dienstverlening op ons te nemen.


2. We werken samen aan wonen

Ons werk gaat verder dan het bouwen, beheren en beschikbaar stellen van sociale huurwoningen. De opgaven waar wij voor staan zijn fors en houden niet op bij de voordeur. Onze woningen staan, letterlijk, midden in de samenleving. Die samenleving verandert. Zo hebben we te maken met oplopende vergrijzing. Onze doelgroep wordt steeds ouder en blijft vaak in hetzelfde huis wonen. Dat vraagt niet alleen om aanpassingen in de woning, maar ook om een woonomgeving die bewoners ondersteunt. Plekken voor ontmoeting en waar je een praatje kunt maken zijn onmisbaar om eenzaamheid te voorkomen en de samenhang en leefbaarheid in de buurten te versterken.

Op zoek naar gemeenschappelijke doelen

Kortom, de opgaven waar we voor staan, vragen om gedeeld eigenaarschap. Ambities, kennis, belangen en investeringen moeten we vaker met onze samenwerkingspartners delen. Daarbij kijken we ook kritisch naar onszelf: hoe kunnen wij drempels wegnemen, nieuwe deuren openen en onze capaciteiten nog beter beschikbaar stellen? Kunnen we samen met lokale overheden de regels vereenvoudigen en verminderen en met de andere partijen in het maatschappelijke veld verbindingen versterken? We willen onze energie steken in het scherp krijgen van onze gemeenschappelijke doelen. Komt hulp bij het oplossen van gemeenschappelijke problemen niet? Dan lossen wij het probleem niet op. Wij sluiten dan de deur, tenzij het uitsluitend onze verantwoordelijkheid is. 

Samen doorpakken, omdat het ons samen verder brengt

Ieder z’n rol

We zoeken naar partners die waardevol zijn om onze doelen te realiseren. We kijken verder dan de bestaande samenwerkingsstructuren. We wachten niet tot anderen ons vinden, maar zoeken zelf naar de juiste professionals die, net als wij, erin geloven dat iedereen het verdient om fijn te wonen. In een betaalbaar huis, in een prettige buurt. Samen doorpakken, omdat het ons samen verder brengt. Maar we kennen ook onze rol. We nemen geen verantwoordelijkheden over. Onze rol is die van aanjager en verbinder. Als partners hun verantwoordelijkheden niet nemen, spreken we hen daarop aan en gaan we open met elkaar in gesprek.


3. We leggen steeds de verbinding tussen het hier en nu en de toekomst

Als goed rentmeester hebben wij oog voor generaties na ons. Een belangrijke opgave ligt in het realiseren van een toekomstbestendig bezit. Dat doen we door te investeren in transformatie en verduurzaming van onze bestaande woningen.

Groene toekomst

Wij dragen ons steentje bij en hebben de deur naar het stap-voor-stap transformeren van onze bestaande woningen wagenwijd openstaan. Bij nieuwbouw stellen we stevige eisen aan onze samenwerkingspartners op het vlak van circulair bouwen en het mogelijk maken van alternatieve energievoorzieningen. Flinke ambities dus, waarbij we ook vaststellen dat een huis niet op een eiland staat. De woonomgeving betrekken we bij de voorgenomen verduurzaming. Vergroening van onze buurten staat hoog op onze agenda. Daarom richten we bijvoorbeeld de Bloemenbuurt in Didam helemaal anders in; met minder asfalt, meer groen, innovatieve manier van verwarmen en slimme manieren om regenwater af te voeren of juist vast te houden.

Onze doelgroepen

Voor wie zetten we ons in?

Wij zijn er allereerst voor mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. De overheid bepaalt welke mensen op basis van hun inkomen tot onze ‘primaire doelgroep’ behoren. We hebben daarnaast extra aandacht voor mensen met aanvullende woonbehoeften. Bijzondere doelgroepen. Het gaat om bewoners met een zorgvraag, mensen met dementie, mensen met een beperking en/of een psychiatrische achtergrond en mensen die te maken hebben met maatschappelijke opvang. We zoeken daarbij naar een eerlijke balans, want bewoners zijn voor ons allemaal gelijk.

In de knel

Door de toenemende druk op de woningmarkt en de stijging van de huizenprijzen op de koopmarkt, heeft een steeds grotere groep woningzoekenden moeite met het vinden van een woning. Jongeren tot 28 jaar komen bijna niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Deze woningzoekenden kunnen rekenen op extra aandacht en bieden we onder meer met voorrang woningen aan.

Mensen met een middeninkomen krijgen nauwelijks een voet tussen de deur op de koopmarkt. Tegelijkertijd is het aanbod van sociale huurwoningen voor hen beperkt. Deze mensen spelen een betekenisvolle rol in het goed houden en versterken van de leefbaarheid in onze wijken. Daar waar nodig investeren we in extra huisvesting voor deze huishoudens en houden wij de omvang van onze dure huurvoorraad in stand. 

Regio Arnhem / Nijmegen
Binnen de woningmarktregio Arnhem / Nijmegen werken we samen aan wonen.

Regio Achterhoek
In de regio Achterhoek werken we samen aan maatschappelijke opvang & beschermd wonen, jeugdzorg, regionale energie strategieën, veilig wonen.

ons werkgebied

Op de grens tussen ‘Stad’ en Achterhoek

Plavei heeft ruim 4000 woningen. Ruim 90% van ons woningbezit ligt in de gemeente Montferland. De gemeente heeft een bijzondere positie in de regio en behoort tot één van de belangrijkste logistieke hotspots in de Achterhoek en de regio Arnhem Nijmegen. Het is al jaren een aantrekkelijke vestigingsplaats voor woningzoekenden uit de omgeving en daarbuiten.

Actief in twee regio’s

Plavei werkt op de domeinen sociaal (opvang van dak- en thuislozen en beschermd wonen) en veiligheid samen met de regio Achterhoek. Op het gebied van wonen zijn we onderdeel van de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Zo is de situatie nu. Hoe het bestuur vanuit de gemeente Montferland de komende jaren verder vorm krijgt, is niet zeker. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

Samenwerking collega-corporaties

Wij werken fijn en constructief samen met collega-corporaties in de regio Arnhem Nijmegen en de Achterhoek. Samen staan we sterker en we leren van elkaar. Het zwaartepunt van de samenwerking ligt in de Liemers, omdat ook de gemeenten de volkshuisvestelijke vraagstukken in Liemersverband vormgeven. We bundelen bij gemeenschappelijke organisatorische vraagstukken onze krachten om zaken zo optimaal mogelijk te regelen.