Skip to main content
 • Beschikbaarheid

Voldoende woningen eerlijk verdelen, best een uitdaging

Ontwikkeling in de omgeving

In ons werkgebied is een tekort aan sociale huurwoningen. Daarom moeten mensen die op zoek zijn naar een woning soms langer wachten dan we willen. Nieuwe woningen bouwen en het zoeken naar alternatieve woonvormen is de oplossing. Helaas is het aantal bouwlocaties in onze regio beperkt. Bovendien wordt het door de stijgende bouwkosten voor ons steeds duurder en uitdagender om woningen toe te voegen. En strengere wet- en regelgeving zorgt daar bovenop voor extra vertraging. Dat de bevolking vergrijst, speelt ook mee. Woonwensen veranderen, waardoor een vrijkomende woning niet altijd passend is. Het gevolg: het aantal woningzoekenden neemt toe en ook het aantal mensen dat we met voorrang een woning moeten aanbieden waardoor er langere wachttijden ontstaan.

Kernvragen voor woningzoekenden

Hoe kom ik aan een geschikte woning?

Kan ik mijn wensen invullen in de huidige woningmarkt?

Kernvragen voor Plavei

Hoe zorgen we voor een toename van een divers aanbod van sociale huurwoningen?

Hoe ondersteunen we doelgroepen/ mensen die niet of nauwelijks aan de beurt komen op de woningmarkt?
Onze ambitie

Wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden om versneld woningen toe te voegen en doen een stapje extra om specifieke doelgroepen te helpen.

Strategische keuzes

De komende jaren verwachten wij op meer plekken sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Bij het vinden van geschikte bouwlocaties trekken we samen op met de gemeente. Dat kunnen ook bestaande plekken (inbreidings- of herontwikkellocaties) zijn waar nieuwe woningen worden bijgebouwd. Bij bouwprojecten van andere partijen kijken we naar de mogelijkheden om ‘turn-key woningen’(kant en klaar) af te nemen. Het toevoegen van kleine woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens heeft onze voorkeur. De locatie en de afstand tot voorzieningen bepaalt of we levensloopbestendige woningen (geschikt voor ouderen) bouwen. Met het toepassen van tijdelijke woonconcepten zijn we afwachtend.

Vernieuwend bouwen

Als sociale verhuurder stimuleren we vernieuwing in de bouw. Dat levert vaak duurzamere en beter betaalbare oplossingen op. Ook zoeken we mogelijkheden om de bouwkosten terug te dringen. Dit betekent dat we:

 • andere vormen van samenwerking overwegen met partners in vastgoedontwikkeling;
 • bij nieuwbouw nieuwe manieren van bouwen inzetten die sneller gaan dan traditionele;
 • (kleinschalige) projecten slim combineren om meer prijsvoordeel te behalen;
 • nieuwe ontwikkelingen nauwlettend volgen en actief stimuleren. We zetten ze in op het moment dat deze aantoonbare meerwaarde voor ons hebben;
 • experimenteren met het toepassen van nieuwe woonconcepten in onze bestaande woningvoorraad;
 • zoeken naar een balans tussen bouwtechnische kwaliteit, woonkwaliteit en bouwkosten, zonder dat de toekomstbestendigheid van het woningbezit op lange termijn en/of bij ontspanning van de woningmarkt in het geding komt.

Slagingskansen vergroten

We denken dat de druk op de woningmarkt de komende jaren aanhoudt. We proberen mensen met lagere slagingskansen sneller en beter aan een woning te helpen. Dus:

 • nemen we maatregelen om de doorstroming op de lokale woningmarkt te bevorderen. We gaan hierover in overleg met bewoners en onze netwerkpartners;
 • maken we gebruik van de mogelijkheden die de huisvestingsverordening biedt om 20% van alle vrijkomende woningen toe te wijzen via bemiddeling, labeling of toewijzings- en beleidsexperimenten via maatwerk;
 • bedienen we huishoudens met een middeninkomen via onze middeldure en dure huurwoningen.
 • monitoren we nauwlettend of extra maatregelen noodzakelijk zijn.