Skip to main content
  • Duurzaamheid

Energie steken in het verduurzamen van wonen, voor ons vanzelfsprekend

Ontwikkeling in de omgeving

Ongeveer een kwart van alle huizen in Nederland zijn in het bezit van woningcorporaties. Al die woningen moeten straks duurzaam zijn. Ook wij hebben een flinke verantwoordelijkheid in de verduurzaming van ons woningbezit. De ontwikkelingen gaan snel, zodat we de komende jaren veel vernieuwingen en verbeteringen verwachten en dalende kosten. Afspraken over wat we willen bereiken maken we op verschillende niveaus. Tot 2030 werken we samen met gemeenten aan het aardgasloos maken van ons woningbezit. We bouwen in de woningmarktregio Arnhem Nijmegen 50% circulair in 2030. En op lange termijn binden we ons aan de Europese klimaatdoelstellingen en zorgen we voor een energieneutrale woningvoorraad in 2050.

Kernvragen voor bewoners

Hoe bespaar ik op mijn energiekosten zodat deze beperkt blijven?

Hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering?

Kernvragen voor Plavei

Hoe vinden we een balans in het verbeteren van de kwaliteit van onze woningen zonder kapitaal te vernietigen?

Met welke toepassingen verduurzamen we ons woningbezit en dringen we de CO2-uitstoot terug?

Hoe kunnen onze bewoners en wij zelf bijdragen aan een betere leefwereld?

Hoe kunnen wij hierin het goede voorbeeld geven?
Onze ambitie

Wij dragen bij aan een betere leefwereld voor morgen, vanuit een realistische blik op vandaag.

Strategische keuzes

Bouwen aan een duurzame leefomgeving is een enorme uitdaging voor de toekomst. Iedereen moet z’n steentje bijdragen. Het gaat over maatregelen die de huidige generatie én toekomstige generaties raken. Als maatschappelijke organisatie hebben we een voorbeeldrol en willen we partners uitdagen hún verantwoordelijkheid te nemen.

Vooroplopen in verduurzamen

Wij horen bij de best presterende woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid en doen dingen eerder en soms anders dan anderen. Daar zijn we trots op. Om de verduurzaming aan te jagen, maken wij gebruik van beproefde middelen en technieken. Maatregelen waarvan we weten dat ze effect hebben. Omdat onze middelen beperkt zijn, zoeken we naar een gezonde balans tussen duurzaamheidsmaatregelen en de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Bij het verduurzamen van ons bezit sluiten we aan bij de bestaande onderhoudscyclus, focussen we op maatregelen die zowel op korte als lange termijn effectief zijn (no-regret maatregelen) en werken we samen om schaalvoordelen te behalen en risico’s te spreiden. Bij onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw streven we zoveel mogelijk naar circulariteit als uitgangspunt. We zoeken naar onconventionele oplossingen waarbij we nieuwe samenwerkingsverbanden niet schuwen.

Slimmer samenwerken

Er zijn verschillende manieren om woningen aardgasloos te maken en per locatie kiezen we de meest geschikte oplossing. Onze aanpak stemmen we af op de transitievisie warmte van de gemeente die voor ons leidend is. In bepaalde wijken is de aanleg van een warmtenet de oplossing voor energieneutraal wonen. Plavei is in wijken met veel huurwoningen de startmotor bij de aanleg van warmtenetten en een belangrijke partner van de gemeente. In de dorpen van ons werkgebied zoeken we naar individuele ‘hybride’ oplossingen, waarin de cv-ketel en warmtepomp samenwerken om onze woning van warmte en warm tapwater te voorzien. Komende jaren liggen er mooie kansen in de Bloemenbuurt en Molenwijk in Didam en ’s-Heerenberg-Oost om via een integrale wijkaanpak de duurzaamheid en toekomstbestendigheid te verbeteren. Als woningcorporatie gaat onze aandacht eerst naar de woningen. Ook willen we betrokken zijn bij de verduurzaming op wijkniveau. We nemen verantwoordelijkheden niet over, maar verbinden partijen en werken samen. En we kijken kritisch naar onszelf. Het terugdringen van onze eigen CO2-footprint hoort daarbij.

Duurzaam en niet duurder

Onze bewoners zijn van ons afhankelijk voor het verduurzamen van hun woning. Samen met de gemeenten bieden we bewoners mogelijkheden om energie te besparen en zelf bij te dragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving. We zetten erop in dat de totale woonlasten van onze bewoners(huur en energielasten) bij verduurzaming niet stijgen. Daarom helpen we onze bewoners bij de verandering van hun woongedrag. Duurzame maatregelen werken alleen als iedereen bereid is oude gewoonten los te laten.