Skip to main content

We willen dat onze bewoners
zich thuis voelen bij Plavei,
in hun woning en in de wijk.

Een plan voor morgen

Het verschil dat we maken komt op het volgende neer: wij zijn er als woningcorporatie voor iedereen die afhankelijk is van een sociale huurwoning. Wij willen hun een kwalitatief goede woning bieden, voor een eerlijke huurprijs en in een leefbare buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken en prettig met elkaar samenleven. We willen daarbij onze verantwoordelijkheid nemen voor vandaag, maar ook voor morgen. De energietransitie en het toekomstbestendig maken van woningen en wijken is urgenter dan ooit. En we willen een energieke, innovatieve samenwerkingspartner zijn voor gemeenten, organisaties die dagelijks bezig zijn met prettig wonen in wijken, bouwen, zorg en welzijn en initiatiefrijke bewoners. Kortom, we willen veel.

Door op de ingeslagen weg

Maar niet alles kan en we kunnen het niet alleen. Net als iedere organisatie moet ook Plavei keuzes maken. De opgaven waar we voor staan en de keuzes die wij – met de belangen van onze bewoners in het achterhoofd – maken, staan in dit koersplan. In de kern wijkt onze nieuwe koers niet sterk af van de weg die we eerder zijn ingeslagen. Wel komt een extra accent op het gebied van leefbaarheid te liggen. Daar waar bijzondere uitdagingen liggen, biedt dit koersplan maatwerk. Zoals het zorgen voor voldoende beschikbare woningen voor steeds meer woningzoekenden, het vinden van innovatieve, betaalbare oplossingen om onze woningen te verduurzamen en de woonomgeving klimaatvriendelijker te maken. 

Bijsturen waar nodig

We leven in een complexe wereld; de politieke situatie wijzigt soms met de dag en de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Met andere woorden: plannen die vandaag actueel zijn, kunnen morgen achterhaald zijn. We willen een betrouwbare en koersvaste partner zijn en tegelijkertijd flexibel kunnen inspelen op veranderingen in onze omgeving. Ons plan heeft daarom geen vastgestelde einddatum. We blijven met elkaar in gesprek, bewaken de koers en sturen bij waar nodig.  

Maximaal investeren

Veel van onze eerdere doelstellingen en overtuigingen herkent u waarschijnlijk in dit nieuwe plan. Toch is er een belangrijk verschil. Door diverse overheidsmaatregelen is onze financiële positie negatief veranderd terwijl de opgaven zijn toegenomen. Zowel qua aantallen woningen en op duurzaamheidsgebied als de wijze waarop we samenwonen. We realiseren ons dat op middellange termijn onze financiële middelen niet voldoende zijn om alle volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. Toch kiezen we ervoor om onze deur wagenwijd open te zetten en samen te zoeken naar oplossingen voor de opgaven van nu. Daarbij willen wij ons geld zo snel mogelijk inzetten en zo maximaal investeren in de volkshuisvestelijke opgaven. Aan meer woningen bouwen, sneller verduurzamen en meer zichtbaar zijn in onze buurten hangt een prijskaartje. Daarvan zijn we ons bewust. Wij zijn bereid om dieper in onze portemonnee te tasten en de financiële grenzen op te zoeken. Simpelweg omdat we de noodzaak zien. Uiteraard financieel verantwoord. Om een zo groot mogelijk deel van de opgave te realiseren, zoeken we naar nieuwe manieren om onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven en dat zullen we zo goed mogelijk blijven doen.

Constante factor

Plavei en haar rechtsvoorgangers zijn er al meer dan 100 jaar. In al die tijd zijn we een constante factor gebleken voor bewoners. In ons werkgebied kunnen ruim 4.000 huishoudens op ons bouwen. Laten we met focus en vertrouwen voortbouwen op dat wat we samen al hebben bereikt.

Arjan ter Bogt

directeur – bestuurder


DANKWOORD

Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit koersplan: onze samenwerkingspartners, dwarsdenkers, klankborders, collega’s en natuurlijk onze betrokken bewoners en Huurdersvereniging De Sleutel.